No borrar – secció pel botó back to top

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

bikemoia.cat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent, Bike Moià (d’ara endavant, també lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa
Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
• La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
• El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
• La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat del responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollides a Bike Moià és: BIKE MOIA ASSOC , proveïda de NIF/CIF: G66386806 i inscrit a: Moià amb les següents dades registrals: inscripció al registre del departament de justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº55004, el representant del qual és: Gabriel Roselló (d’ara endavant, responsable del tractament). Les vostres dades de contacte són les següents:

Adreça: C/ La Coma 18 – 08180 Moià (BCN)
Telèfon de contacte: 635.516.291
Email de contacte: info@bikemoia.cat

Registre de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per Bike Moià, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Bike Moià i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta . Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
• Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
• Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
• Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
• Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.
• Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i la confidencialitat.
• Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals
Les categories de dades que es tracten a Bike Moià són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Bike Moià es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o més fins específics.
L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.
En les ocasions en què l’usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se us informarà en cas que l’emplenament d’ algun d’ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionades per Bike Moià amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre’n una sol·licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Bike Moià , així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel lloc web.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o els usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 18 mesos, o fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l’usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat
Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Bike Moià. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals
Bike Moià es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
El lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .
Tot i això, pel fet que Bike Moià no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals
L’usuari té sobre Bike Moià i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
• Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació de si Bike Moià està tractant o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que Bike Moià hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
• Dret de rectificació: És el dret de l’usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
• Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’usuari hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
• Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
• Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per Bike Moià .
• Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l’elaboració de perfils , existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “ RGPD-bikemoia.cat ”, especificant:

• Nom, cognoms de l’usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.
• Domicili a efectes de notificacions.
• Data i signatura del sol·licitant.
• Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:
Adreça postal: C/ La Coma 18 – 08180 Moià (BCN)
Correu electrònic: info@bikemoia.cat

Enllaços a llocs web de tercers
El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Bike Moià, i que per tant no són operats per Bike Moià. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant de l’autoritat de control
En cas que l’usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Cal que l’usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir-hi a la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa del mateix .
Bike Moià es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa no seran notificats de manera explícita a l’usuari. Es recomana a l’usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.
Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

POLÍTICA DE COOKIES

bikemoia.cat
L’ accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita al Lloc Web per tal de reconèixer-ho com a usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.
La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contacteu amb el número de telèfon de l’usuari o amb qualsevol un altre mitjà de contacte personal. Cap galeta pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. Lúnica manera que la informació privada de l’usuari formi part del fitxer cookies és que l’usuari dona personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’ usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies
Són aquelles galetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’usuari i gestionades exclusivament per Bike Moià per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-vos continguts que s’ajustin als seus preferències.

Galetes de xarxes socials
Bike Moià incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del lloc web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador de l’usuari. Els titulars de dites xarxes socials disposen dels seus pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i dels seus pròpies pràctiques de privadesa. L’usuari deu referir-s’hi per informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament dels seus dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:
• Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
• Twitter : https://twitter.com/es/privacy
• Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
• YouTube : https://policies.google.com/privacy?hl=ca-419&gl=mx
• Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
• LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar , rebutjar i eliminar cookies
L’ usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les galetes -totalment o parcialment- instal·lades al vostre dispositiu mitjançant la configuració del vostre navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En cas que rebutgeu l’ús de cookies -totalment o parcialment- podreu continuar usant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’ algunes de les prestacions del mateix.

Envia'ns un missatge

logo-bike-moia-blanc-01

Fes-te soci

ALTA SOCI BIKE MOIÀ - 10€ l'any

La quota és del gener a desembre de l’any en curs. Consulta tots el avantatges de ser soci aquí

CLASSIFICACIONS EN DIRECTE

1 HORA INFANTIL / 4 HORES DE MOIÀ

Envia'ns un missatge